granty 2008/2009


Škola pro udržitelný život - Kdo si hraje, nezlobí

03.11.2008

(pps - 3,35 MB)


Zajoch 2008 ještě jednou...

03.11.2008


Zasadíme rozmarýnu

Díky grantu „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty EVVO ve školách v roce 2008“ MŠMT jsme na naší škole realizovali projektový Den Země a zdraví. V jeho rámci žáci upravili dříve nevyužívanou školní zahradu a vybudovali na ní bylinkovou zahrádku. Zlepšili tak prostředí, ve kterém se pohybují velkou část dne. Z grantu byl také pořízen materiál na lavičky, které žáci sestavili za pomoci místního truhláře a pana školníka. První ročníky zasadily své stromky. Všichni žáci a učitelé se také vydali na sběr odpadků do ulic města. Debatovalo se o vztahu obyvatel Chrasti k ekologii, jejich městu, smyslu třídění odpadů i dopadech na ekosystém. Výsledkem tohoto „úklidu“ je leták, který se již brzy objeví ve všech chrasteckých schránkách. Bude informovat veřejnost o výsledcích našeho projektového dne pomocí statistik i fotografií.

Za další peníze získané z grantu jsme zakoupili pomůcky pro ekologickou výchovu (Pytel domácí květeny a Krabice jehličí) a encyklopedie o bylinách. První a šesté ročníky se zúčastnily výukových programů v Ekocentru Oucmanice – vstup hrazen z grantu. Tento dotační program MŠMT je pro školy velmi významným zdrojem získávání finančních prostředků a budeme se snažit i nadále tyto prostředky pro školu čerpat.


Další úspěch v psaní grantů!

Získali jsme dotaci z grantového řízení prostřednictvím Školy pro udržitelný život, Společného grantového a asistenčního programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Děkuji paní místostarostce Martině Lacmanové za to, že jsme spolu již před rokem dostaly nápad, letos napsaly grant a absolvovaly seminář v Ekocentru Paleta Pardubice. Čeká nás hodně společné práce, ale obě víme, že ji děláme pro žáky naší školy a v tomto případě i pro širší veřejnost v Chrasti. Děkuji žákům školy za perfektní nápady na vybavení školního dvora, dále paní Martině Mrázkové za kontaktování sponzorů, paní Petře Duškové za mailování s firmami, sponzorům za nemalou finanční částku, kterou buď peněžně nebo příslibem dobrovolnické práce a hmotné pomoci přispějí k vybudování školního hřiště. Městu Chrast děkuji za spolufinancování školního hřiště formou terénních a technických úprav dvora u školní jídelny.

Ať žije grant „Kdo si hraje nezlobí, aneb každý má mít svůj kout…“

O všech aktivitách na budování školního hřiště budeme informovat na těchto stránkách a také v místním i regionálním tisku.

ředitelka školy L. Budínská


Zasadíme rozmarýnu...

V grantech se nám letos daří! Pečlivě napsaný grant ředitelkou školy, p.uč. Palatovou a p.uč. Volejníkem přinesl škole 41.033,- Kč z Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 – poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Co za tyto peníze škola zrealizuje?

I. Velkou akcí bude Projektový den - Den Země a zdraví, který se uskuteční 14.5.2008.

1. Žáci uklidí město Chrast, sebrané recyklovatelné odpadky roztřídí, zváží, statisticky vyhodnotí v hodinách matematiky, při Vv navrhnou propagační leták, který nechají vytisknout v tiskárně a roznesou do poštovních schránek ve městě.

2. V týdnu od 12.5. do 16.5. bude na dvoře u jídelny přistaven kontejner na starý papír. Akce je nazvaná Seber papír – zachraň strom a kup encyklopedii pro svou třídu.

3. Žáci 2. stupně v tento den vybudují na zahradě u tělocvičny bylinkovou zahrádku, natřou a sešroubují z dřevěných dílů lavičky pro odpočinkovou zónu na zahradě.

4. pod vedením svých učitelů budou žáci pracovat ve zvolených dílnách (témata: houby, výrobky z recyklovatelného odpadu, výroba ručního papíru, vliv celozrnné stravy na zdraví člověka, bylinkový hrníček a další)

II. Dále z grantu budou uhrazeny 2 stromky, které na konci školního roku zasadí žáci I.A a I.B a založí tak tradici školního sadu.

III. Žáci 1. a 6. ročníku pojedou 26.5. a 12.6. na exkurzi do Palety v Oucmanicích – z grantu je hrazeno vstupné, dopravu žákům zaplatí rodiče. Žáci tak završí práci na průřezovém tématu Environmentální výchova, protože oba ročníky jezdily pracovat do palety Chrudim.

IV. Zakoupíme velmi potřebné materiály pro výuku EV na 1. stupni a pro volitelný předmět 7.-9. ročníků Ekologické praktikum Krabice jehličí a Pytel domácí květeny v hodnotě 25 000,-Kč.

O všech těchto aktivitách budeme průběžně na našich webových stránkách informovat a pozveme rodiče a občany města na otevření bylinkové zahrádky.


ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti

Máme velkou radost, že jsme v rámci grantového řízení Pardubický kraj – primární prevence získali díky dobře napsanému grantu 15.000,- Kč na třídenní stmelovací pobyt žáků budoucího 6. ročníku ZAJOCH aneb Zaječice jdou do Chrasti. Bohužel finanční prostředky pro 65 žáků na tři dny v lanovém centru v Harrachově pokryjí jen zlomek nákladů. Prosíme proto touto cestou sponzory z řad rodičů i firem, zda by nepodpořili dobrou věc. Zároveň upozorňujeme rodiče, že v případě prokazatelného nároku mhou uplatnit požadavek na příspěvek na sociálním odboru Města Chrast. Byli bychom rádi, kdyby všichni Zajoši mohli v úterý 2.9.2008 vyrazit do Harrachova.

výchovná poradkyně L. Budínská